• مدارك و رتبه ها > گواهي حسن انجام کار توسط شرکت مرجان کار
 • سيلوهاي ترکمنستان
  صلاحيت فني
  بانک صنعت و معدن
  سازمان مديريت
  گواهي حسن انجام کار
  بانک توسعه اسلامي

  English / Persian